Transmitting Power to Everywhere
Transmitting Power to Everywhere

Shareholders' meeting

Nghị quyết ĐHĐ cổ đông bất thường 2017
Biên bản ĐHĐ cổ đông bất thường 2017
Sơ yếu lý lịch thành viên HĐQT
Biên bản kiểm phiếu tại ĐHĐ cổ đông bất thường 2017
Thông báo mời họp ĐHCĐ bất thường 2017
Thông báo việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022
Tài liệu họp ĐHCĐ bất thường 2017
Điều lệ công ty CP dây cáp điện VN (sửa đổi lần thứ 7)
Công bố thông tin về Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát
Nghị quyết đại hội đồng cổ đông 2017