Transmitting Power to Everywhere
Transmitting Power to Everywhere

Shareholders' meeting

Nghị quyết và biên bản đại hội cổ đông 2018
Tài liệu họp ĐHCĐ 2018
Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
Nghị quyết ĐHĐ cổ đông bất thường 2017
Biên bản ĐHĐ cổ đông bất thường 2017
Sơ yếu lý lịch thành viên HĐQT
Biên bản kiểm phiếu tại ĐHĐ cổ đông bất thường 2017
Thông báo mời họp ĐHCĐ bất thường 2017
Thông báo việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022
Tài liệu họp ĐHCĐ bất thường 2017