Đem nguồn sáng đến mọi nơi
Đem nguồn sáng đến mọi nơi

Đại hội cổ đông

Nghị quyết và biên bản đại hội cổ đông 2018 19/04/2018
Tài liệu họp ĐHCĐ thường niên 2018 10/04/2018
Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 09/04/2018
Nghị quyết ĐHĐ cổ đông bất thường 2017 29/11/2017
Biên bản ĐHĐ cổ đông bất thường 2017 29/11/2017
Sơ yếu lý lịch thành viên HĐQT 30/11/2017
Biên bản kiểm phiếu tại ĐHĐ cổ đông bất thường 2017 29/11/2017
Thông báo mời họp ĐHCĐ bất thường 2017 17/11/2017
Thông báo việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 17/11/2017
Tài liệu họp ĐHCĐ bất thường 2017 17/11/2017