Đem nguồn sáng đến mọi nơi
Đem nguồn sáng đến mọi nơi

Đại hội cổ đông

Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Quyết định của HĐQT về việc điều chỉnh ngày họp ĐHĐCĐ 2016
Quyết đinh của HĐQT về việc Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông 2016
Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015
Tài liệu họp ĐHĐCĐ 2015
Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 & Giấy ủy quyền họp ĐHĐCĐ 2015
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng Đại hội cổ đông thường niên năm 2015
Thông báo ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp và mời họp ĐHĐCĐ 2015
Biên bản họp ĐHĐCĐ 2014
Nghị quyết ĐHĐCĐ 2014