Đem nguồn sáng đến mọi nơi
Đem nguồn sáng đến mọi nơi

Đại hội cổ đông

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015
Tài liệu họp ĐHĐCĐ 2015
Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 & Giấy ủy quyền họp ĐHĐCĐ 2015
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng Đại hội cổ đông thường niên năm 2015
Thông báo ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp và mời họp ĐHĐCĐ 2015
Biên bản họp ĐHĐCĐ 2014
Nghị quyết ĐHĐCĐ 2014
Tài liệu họp ĐHĐCĐ 2014
Giấy ủy quyền ĐHCĐ 2014
THÔNG BÁO v/v ngày chốt danh sách cổ đông và mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014