Đem nguồn sáng đến mọi nơi
Đem nguồn sáng đến mọi nơi

Đại hội cổ đông

Tài liệu họp ĐHĐCĐ 2014
Giấy ủy quyền ĐHCĐ 2014
THÔNG BÁO v/v ngày chốt danh sách cổ đông và mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
Nghị quyết ĐHĐ CĐ 2013
Biên bản họp 2013
Tài liệu họp ĐHCĐ 2013
THÔNG BÁO V/v mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
Giấy ủy quyền họp ĐHCĐ 2012
Tài liệu họp ĐH CĐ 2012
Sơ yếu lý lịch ban kiểm soát 2012