Đem nguồn sáng đến mọi nơi
Đem nguồn sáng đến mọi nơi

Đại hội cổ đông

Chương trình Đại hội 2009
Báo cáo của TGĐ 2009
Báo cáo hoạt động của HĐQT 2009
Báo cáo của BKS 2009
Báo cáo Kiểm toán năm 2008
Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận 2008
Tờ trình chọn công ty kiểm toán năm 2009
Tờ trình về việc CT HĐQT kiêm TGĐ 2009
Tờ trình về việc mức thù lao HĐQT và BKS 2009
Những vấn đề cần biểu quyết tại đại hội 2009