Đem nguồn sáng đến mọi nơi
Đem nguồn sáng đến mọi nơi

Đại hội cổ đông

Danh sách ứng cử bầu bổ sung thành viên BKS 2009
Biên bản họp ĐHĐCĐ nặm 2009
Nghị quyết ĐHĐCĐ - CADIVI 2009
Danh mục tài liệu 2010
Những vấn đề cần biểu quyết tại đại hội 2010
Báo cáo của TGĐ 2010
Báo cáo hoạt động của HĐQT 2010
Báo cáo của BKS 2010
Báo cáo Kiểm toán năm 2009
Báo cáo Tài chính tóm tắt 2010