Đem nguồn sáng đến mọi nơi
Đem nguồn sáng đến mọi nơi

Đại hội cổ đông

Tờ trình về việc CT HĐQT kiêm TGĐ 2009
Tờ trình về việc mức thù lao HĐQT và BKS 2009
Những vấn đề cần biểu quyết tại đại hội 2009
Danh sách ứng cử bầu bổ sung thành viên BKS 2009
Biên bản họp ĐHĐCĐ nặm 2009
Nghị quyết ĐHĐCĐ - CADIVI 2009
Danh mục tài liệu 2010
Những vấn đề cần biểu quyết tại đại hội 2010
Báo cáo của TGĐ 2010
Báo cáo hoạt động của HĐQT 2010