Đem nguồn sáng đến mọi nơi
Đem nguồn sáng đến mọi nơi

Đại hội cổ đông

Báo cáo của BKS 2010
Báo cáo Kiểm toán năm 2009
Báo cáo Tài chính tóm tắt 2010
Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận 2010
Tờ trình về việc niêm yết tại HOSE 2010
Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ 2010
Tờ trình về việc chọn công ty kiểm toán 2010
Tờ trình về việc CT HĐQT kiêm TGĐ 2010
Tờ trình về việc mức thù lao HĐQT và BKS 2010
Danh sách bầu bổ sung thành viên HĐQT và các văn bản liên quan 2010