Đem nguồn sáng đến mọi nơi
Đem nguồn sáng đến mọi nơi

Thông báo

Đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Trọng Tiếu 13/03/2019
Công bố thông tin đơn xin từ nhiệm của thành viên HĐQT công ty 13/03/2019
Nghị quyết phê duyệt kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên CADIVI năm 2019 07/03/2019
Công bố thông tin về kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên CADIVI năm 2019 07/03/2019
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu 09/01/2019
Quyết định về việc thông qua giao dịch với các bên có liên quan 04/01/2019
Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch CADIVI mua sắm vật tư nguyên liệu chính phục vụ nhu cầu SXKD 2019 04/01/2019
Công bố thông tin 04/01/2019
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ 05/12/2018
Nghị quyết về việc tạm ứng cổ tức 2018 27/11/2018